นายคำรณ โชธนะโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์

การศึกษา

 • การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ประวัติการฝึกอบรม (ระยะสั้น) และศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ก.พ.ร.
 • หลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ)

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ และกิขกรรมที่เคยทำ

 • คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
 • เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 • คณะทำงานจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๖๐
 • ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลคนดีศรีมหิดล จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาบริหารดีเด่น จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๖