ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เกิดวันที่

 • ๑๓ กันยายน ๒๕๐๑

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาโทด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
 • ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Laws หรือ J.SD.) มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด (Standford University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ
 • กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
 • อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯลฯ
 • ผู้บรรยาย หลักสูตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย – Thailand Institute of Justice (TIJ) เลขที่ ๙๓/๑ อาคารจีพีเอฟ (อาคาร บี) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๑๑๘ ๙๔๑๗
 • โทรสาร : ๐-๒๑๑๘ ๙๔๒๖
 • E-mail : kkittayarak@gmail.com
 • เลขาฯ : คุณอมรรัตน์ วงศ์วิวัติ (ตู่)