คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts (French-Modern and Classical Language),Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๔ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสถาบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • เลขานุการตรี และเลขานุการโท กองสนเทศเศรษฐกิจ และการค้า กรมเศรษฐกิจ
 • เลขานุการโท และเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และรองผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การอาหารและเกษตร (FAO) โครงการอาหารโลก (World Food Programme)
 • ผู้อำนวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและผู้แทนสำรองไทย (Alternate) ประจำคณะมนตรีความมั่นคง (ช่วงที่ไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘)
 • รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจ
 • เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง (รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ)
 • อธิบดี กรมอาเซียน (และรับผิดชอบงาน APEC ด้วย)
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู
 • อธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ
 • รองปลัดกระทรวง ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และประธาน G-๗๗
 • เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งานพิเศษที่เกี่ยวองค์กรสหประชาชาติ และสถาบันองค์กรต่างประเทศ

 • ประธานกลุ่ม ๗๗ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
 • Co-Chair ร่างปฏิญญา Political Declaration จาก HIV/AIDS ๒๐๐๖-UNGASS
 • Co-Facilitator ของประธาน UN General Assembly ในการจัดทำWorld Summit Declaration ด้านความมั่นคง (๒๐๐๕)
 • ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Board of Director) และExecutive Committee Member ของสถาบัน International Institute of Sustainable Development (IISD) ประเทศแคนาดา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • จตุตถจุลจอมเกล้า