นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
  • Advance Management Program Harvard University, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
  • กรรมการประเมินรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
  • คณะกรรมการบริหาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

  • รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.๒๕๕๓–พ.ศ.๒๕๕๖)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.๒๕๒๐–พ.ศ.๒๕๕๓)