รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ๔๒๐/๖ Rajvithi Rd, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๓๐๖- ๙๑๓๐
  • E-mail : narisara@tropmedres.ac.th