รองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

เกิดวันที่

 • ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒

การศึกษา

 • ๒๕๕๔ อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช บำบัดวิกฤต แพทยสภา
 • ๒๕๔๖ อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช ศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • ๒๕๔๕-๒๕๔๖ Certificate of paediatric cardiac surgical registrar (fellow) Great Ormond Street Hospital for Children NSH Trust, London, United Kingdom
 • ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ (MSc in Surgical Science) Faculty of Medicine, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, London, United Kingdom
 • ๒๕๓๙-๒๕๔๑ ผู้มีความรู้ความชำนาญประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ทรวงอก แพทยสภา
 • ๒๕๓๔-๒๕๓๘ ผู้มีความรู้ความชำนาญประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา
 • ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ๒๕๒๘-๒๕๓๔ แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • ๒๕๓๙-๒๕๔๑ ศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๒๕๓๔-๒๕๓๘ ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • มกราคม ๒๕๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พฤศจิกายน ๒๕๔๑ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรกฎาคม ๒๕๓๘ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานด้านการบริหาร

 • ๒๕๕๑-ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๒๕๔๙-๒๕๕๔ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา คุณภาพ และประธานคณะทำงานการจัดการ ความรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๒๕๔๖-๒๕๔๘ กรรมการสภาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 • โทรศัพท์ : 02-201-1315 ต่อ 333 
 • เลขา : คุณทัศวรรณ
 • E-mail : piya.sam@mahidol.ac.th