ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อ

  • ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๑๒๙๖
  • เลขา : คุณสุวรรณา บุญเรือง
  • E-mail : deanra@mahidol.ac.th