ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • Bachelor of Arts (Economics) Swarthmore College, สหรัฐอเมริกา
 • Master of Arts (Economics) University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 • Doctor of Philosophy (Economics) University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

 • ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ๒๕๕๐-๒๕๕๑ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วยงบประมาณในคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ๒๕๔๖-๒๕๔๙ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ๒๕๖๑-ปัจจุบัน ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
 • ๒๕๖๑-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 • ๒๕๕๖-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓