ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ติดต่อ

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๗๐๐๐
  • E-mail : deansi@mahidol.ac.th