ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๕ สิงหาคม ๒๔๗๕

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขาโลหิตวิทยา University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร สาขามนุษยพันธุศาสตร์ University of London, สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
 • ราชบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • ประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย
 • ประธานมูลนิธิไทย
 • ประธานคณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” และกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
 • ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตยาทางอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • คณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
 • มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : ๘๔ ซอยประกอบผล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๕ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๑
 • โทรสาร : ๐-๒๔๑๒-๙๗๘๓
 • เลขาฯ : คุณแอ็ค