ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒ ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓
  • E-mail : sarunya.kos@mahidol.ac.th