ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • อนุมัติบัตร สาขาประสาทวิทยาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการคณะกรรมการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
 • ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมการแพทย์
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
 • รองอธิบดีกรมการแพทย์
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ