ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • อนุมัติบัตร สาขาประสาทวิทยาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.377) กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ
 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการแพทย์กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน)
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
 • รองอธิบดีกรมการแพทย์
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมการแพทย์
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : ๑๑๐๓ ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ ๓๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๗๒-๗๙๐๖
 • โทรสาร : ๐-๒๔๗๒-๗๙๐๗ 
 • E-mail : ucstc@mahidol.ac.th