ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๗)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๔)
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๑)
 

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 • วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …. ในคณะกรรมาธิการร่วม
  กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)๕๖๕ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๕๓๐-๙๒๗๗ 
 • เลขาฯ : คุณพัชรี
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com