ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

  • ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

การศึกษา

  • ศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๗)
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๔)
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๑)
 

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

  • ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)๕๖๕ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๗๑๘-๕๔๖๐ ต่อ ๒๐๕
  • โทรสาร : ๐-๒๗๑๘-๕๔๖๑-๒
  • E-mail : –