ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๗)
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๔)
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๑)
 

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
  • วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …. ในคณะกรรมาธิการร่วม
    กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย