ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๓๔–พ.ศ.๒๕๓๗)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ.๒๕๓๖–พ.ศ.๒๕๔๓)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน (พ.ศ.๒๕๔๐–พ.ศ.๒๕๔๒)
 • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.๒๕๓๖-พ.ศ.๒๕๔๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.๒๕๔๙)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๔๙)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน THE KNIGHT OF ST. GREGORY THE GREAT ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ ๒ จากสำนักวาติกัน (พ.ศ.๒๕๓๗)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง DATO’PADUKA BAGI DARJAH KEBESARAN JIWA MAHKOTA KELANTAN YANG AMAT MULIA (D.J.M.K.) จากประเทศมาเลเซีย (พ.ศ.๒๕๕๐)

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๘๘ ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ 
 • โทรศัพท์ : –
 • โทรสาร : –
 • E-mail : somsak@gsteel.com