ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานกิตติมศักดิ์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 • นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโลหะไทย
 • ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัท จี สตีล

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.๒๕๔๙)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๔๙)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน THE KNIGHT OF ST. GREGORY THE GREAT ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ ๒ จากสำนักวาติกัน (พ.ศ.๒๕๓๗)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง DATO’PADUKA BAGI DARJAH KEBESARAN JIWA MAHKOTA KELANTAN YANG AMAT MULIA (D.J.M.K.) จากประเทศมาเลเซีย (พ.ศ.๒๕๕๐)