รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๐-๗๕๕๕
  • E-mail :  sirichai.kia@mahidol.ac.th