ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : ๒๗๐ ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๑๐๐๐
  • E-mail : suradej.hon@mahidol.ac.th