ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • Bachelor of Science (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง University of London, สหราชอาณาจักร
 • Doctor of Philosophy (Digital Communications)University of London, สหราชอาณาจักร
 • Advanced Management Program Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศและรองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า (พ.ศ.๒๕๔๗)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (พ.ศ.๒๕๔๓)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๓๓)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.๒๕๓๑)