ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๖

การศึกษา

 •  Bachelor of Engineering University of London, UK
 • Doctor of Engineering University of London, UK

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
 • คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. ๒๕๔๙ -๒๕๕๒)
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑ -๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า (พ.ศ.๒๕๔๗)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (พ.ศ.๒๕๔๓)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๓๓)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.๒๕๓๑)

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๘๘
 • โทรสาร : –
 • E-mail : htk@nstda.or.th