อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๕๐๐๐
  • โทรสาร : ๐-๒๓๕๔-๗๑๖๕
  • E-mail : thitikom.pua@mahidol.ac.th