รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • Bachelor of Economics The University of Western Australia, ออสเตรเลีย
 • Master of Art (Economics) The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
 • Doctor of Philosophy (Economics) The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • ๒๕๕๓-๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ๒๕๕๐-๒๕๕๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ๒๕๓๔-๒๕๓๗ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ๒๕๖๑-ปัจจุบัน กรรมการสภาฯ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ๒๕๖๐-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 • ๒๕๕๙-ปัจจุบัน อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒