รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อ

  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๑-๕๓๓๓
  • E-mail : deanns@mahidol.ac.th