มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ESG เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ด้านนวัตกรรม) ในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง ESG เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 601 (2/2567) ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา