มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการโครงการฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมด้วย บุคลากรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 226 ราย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” โดย คุณสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการคนแรกขององค์กรรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน หรือ SEAMEO SEPS และการบรรยายหัวข้อ “การจัดการองค์กรการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” โดย ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI) จากนั้น มีการเสวนา หัวข้อ “จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ Campus Operations” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณมนัสชาย ประเดิมชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับในช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop แบ่งกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน “ทำไมต้องยั่งยืน/Road to Sustainable Organization” ESG กลุ่มที่ 2 ความยั่งยืน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสังคม/ความยั่งยืนในกรอบ ESG/ประเด็นความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” กลุ่มที่ 3 ระดมไอเดีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มที่ 4 สรุปประเด็นที่ผู้เข้าอบรมสนใจ และกลุ่มที่ 5 พัฒนาโครงการ

การอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ (From Vision to Action) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Training Centre for Authorities and Leaders (CIFAL) และ University of Victoria ประเทศแคนาดา จัดโครงการ “Developing a Sustainability Mindset Training Program for Executives” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “Developing Sustainability Mindset Training Program for Executives โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรจากกองแผนงานและกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ ณ Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Training Centre for Authorities and Leaders (CIFAL) และ University of Victoria ประเทศแคนาดา จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 โดยมีการบรรยายความรู้และการประชุมระดมความคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) โดยมี ProfHeather Ranson, Associate Director, Centre for Social and Sustainable Innovation, Gustavson School of Business และ Dr. Crystal Tremblay, Director of CIFAL Victoria and Assistant Professor in the Department of Geography จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อผลักดันให้เกิดการนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษา การสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน และการบริหารจัดการพื้นที่ทางด้านกายภาพ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งในการผลักดันแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นรากฐานของการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ และบุคลากรส่วนงานต่าง  ๆ ร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 – 2570 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 599/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future”

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Gemma Edgar Counsellor (Development) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและพูดถึงการสนับสนุนในด้าน SDGs ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธารา วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ขึ้นเพื่อรับฟังแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาด้านความยั่งยืนและกรอบการดำเนินงาน จากนักวิชาการด้านสังคมศึกษา รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยและคณะในสายสังคมศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ทั้งในด้านการวิจัย การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ภายในงาน มีการเสวนาหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ Sustainable Deans’ Talk” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยถึงทิศทาง มุมมองของการขับเคลื่อนและอนาคตในประเด็นความยั่งยืนและพัฒนาการในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และบทบาทของศาสตร์ด้านสังคมและความสัมพันธ์กับความยั่งยืน การเสวนา The Launch of Sustainability Report and Book โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาหัวข้อ Students’ Views on Social Sciences and Sustainability” โดย พระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ พระบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณณัฐดนัย สุบิน นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสายธาร ชัยพรแก้ว นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสุทธิพงษ์ ไชยนาท นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานและมุมมองด้านความยั่งยืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาหัวข้อ Opportunities Forum” โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ และคุณยลดา สวนยศ นักต่อสู้เพื่อสิทธิเพศหลากหลาย เพื่อพูดคุยถึงประเด็นชีวิตและโอกาสในชีวิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิถีแห่งอาชีพสุขภาพ การเมือง และครอบครัว  และการเสวนาหัวข้อ The Better Forum: สื่อกับการขับเคลื่อนสังคม” โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี รองประธานกรรมการบริษัท เดอะเบทเทอร์ นิวส์ จำกัด และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท เดอะเบทเทอร์ นิวส์ จำกัด

พิธีทำบุญสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีฯ อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร ผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากมูลนิธิราชสุดา บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากนั้น ­ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา