มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการโครงการฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมด้วย บุคลากรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 226 ราย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” โดย คุณสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการคนแรกขององค์กรรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน หรือ SEAMEO SEPS และการบรรยายหัวข้อ “การจัดการองค์กรการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” โดย ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI) จากนั้น มีการเสวนา หัวข้อ “จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ Campus Operations” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณมนัสชาย ประเดิมชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับในช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop แบ่งกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน “ทำไมต้องยั่งยืน/Road to Sustainable Organization” ESG กลุ่มที่ 2 ความยั่งยืน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสังคม/ความยั่งยืนในกรอบ ESG/ประเด็นความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” กลุ่มที่ 3 ระดมไอเดีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มที่ 4 สรุปประเด็นที่ผู้เข้าอบรมสนใจ และกลุ่มที่ 5 พัฒนาโครงการ

การอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ (From Vision to Action) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ