มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Training Centre for Authorities and Leaders (CIFAL) และ University of Victoria ประเทศแคนาดา จัดโครงการ “Developing a Sustainability Mindset Training Program for Executives” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “Developing Sustainability Mindset Training Program for Executives โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรจากกองแผนงานและกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ ณ Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Training Centre for Authorities and Leaders (CIFAL) และ University of Victoria ประเทศแคนาดา จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 โดยมีการบรรยายความรู้และการประชุมระดมความคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) โดยมี ProfHeather Ranson, Associate Director, Centre for Social and Sustainable Innovation, Gustavson School of Business และ Dr. Crystal Tremblay, Director of CIFAL Victoria and Assistant Professor in the Department of Geography จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อผลักดันให้เกิดการนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษา การสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน และการบริหารจัดการพื้นที่ทางด้านกายภาพ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งในการผลักดันแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นรากฐานของการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล