ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑

การศึกษา

 • ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๓-พ.ศ.๒๕๕๖)
 • คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-พ.ศ. ๒๕๕๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎไทย

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : เลขที่ ๑ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๖๑๓-๒๑๔๑
 • โทรสาร : –
 • E-mail : surasakl@tu.ac.th