เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

สภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ และมีพันธกิจในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่พร้อมรับใช้สังคม นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภาฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainabl Development Goals, SDGs) ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จึงได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” และดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ประจำปี 2567


ประจำปี 2566


ประจำปี 2565