ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 601 (2/2567) ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา