ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

  • คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
  • ประกาศ เรื่อง ระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  • ประกาศ เรื่อง จำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง
  • ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • โปสเตอร์