ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ

 • ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ
 • ประกาศ เรื่อง ระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแทนซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ
 • ประกาศ เรื่อง จำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง
 • สถานที่รับสมัคร ปิดป้ายประกาศ
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • โปสเตอร์ เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
  ที่ว่างลงก่อนวาระ
 • โปสเตอร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ ผ่านระบบออนไลน์ E-Voting