ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ