ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ