ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

  • ประกาศ เรื่อง ระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  • ประกาศ เรื่อง จำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • โปสเตอร์