มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานทั่วไป และกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ รัฐสภา กรุงเทพฯ