ข่าวกิจกรรม 2562

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ สถาบันโภชนาการ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

แสดงความยินดีแด่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยราชสุดา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์