ข่าวกิจกรรม 2561

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๖๑)

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๔ (๑/๒๕๖๑)