มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ พร้อมกับปิดทองและโปรยดอกไม้ที่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีดังกล่าว

Website MU : https://mahidol.ac.th/th/2020/identity-mahidol/

ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมที่ : www.mahidol.ac.th

พิธีเททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานอำนวยการร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่มหาวิทยาลัยมหิดลและปวงชนชาวไทยตลอดมา อีกทั้ง รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่เสด็จมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ โครงการฯ ประกอบด้วย การจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” โดยนำแบบมาจากพระพุทธมหาลาภ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และการจัดสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้รับพระราชทาน ชื่อว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และการก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึง การจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว และ ๙ นิ้ว และเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย การดำเนินโครงการฯ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทองทรงจารและชนวน เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และได้รับความเมตตา จาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร มอบพระบรมสารีริกธาตุให้อัญเชิญไปบรรจุบนพระเกศของ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mahidol.ac.th/th/2020/phutthaphisek-ceremony/

แสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทประชาชน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนมอบกระเช้าต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ แสดงความยินดีแด่ คุณมีชัย วีระไวทยะ ได้รับพระราชทานรางวัล
ชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทประชาชน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร และได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนมอบกระเช้าต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร และได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ฯพณฯ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

Website: https://mahidol.ac.th/…/outstanding-national…/

FB: https://www.facebook.com/53202464011/posts/10160641396584012/ ติดตามข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ www.uc.mahidol.ac.th และติดตามข่าวคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ที่ www.tm.mahidol.ac.th

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ สาขานักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาประเภทประชาชน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๑๙

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๑๙ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๑ ท่าน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์
สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์
ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอสารนิพนธ์ ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Website MU : https://mahidol.ac.th/th/2020/mahidol-edp19/

FB MUPR : https://www.facebook.com/212270808827/posts/10158604701153828/

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น พระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ สำหรับกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๙ รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com