สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ. 2566

รางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ.2566 มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ โดยใช้หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน คณะวิทยาศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ โหมดชัง คณะวิทยาศาสตร์
9. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ คณะวิทยาศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ คณะวิทยาศาสตร์
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี วิทยาลัยการจัดการ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ
17. Asst. Prof. Dr.Seo Ah Hong สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน