สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 25 เมษายน 2566  นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นายศิวะ   แสงมณี  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน และบุคลากรสำนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา