สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์ผู้สอนในโครงการรางวัลการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลและร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์ผู้สอนผู้ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ในโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๖ (๑/๒๕๖๕) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการรางวัลการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่มีผลงานด้านการสอนออนไลน์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานด้านการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Outstanding Awards : Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัล Full Online Course : รายวิชา รมคร ๓๐๓ บทนำเวชศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ นางสาวศุภนันท์ วัฒนบุตร รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Learning Innovation for Online Courses Awards : Online Instruction Techniques รางวัล Online Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models : รายวิชา ผกผภ ๓๑๓ ปฏิบัติการเภสัชการ ๓ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอมราพร วงศ์รักษ์พานิช ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรวีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงบุญธิดา มระกูล รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Learning Innovation for Online Courses Awards : Online Instruction Techniques รางวัล Media Design for Online Teaching : รายวิชา ทนจค ๔๑๗ จุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ กิตตินิยม รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ นิลกุล อาจารย์สุรภี เทียนกริม นายเบญจพล สำราญถิ่น