พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา