เอกสารประกอบการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • ใบสมัครรับเลือกตั้งซ่อมฯ
  • ประกาศฯ เรื่องระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมฯ
  • ประกาศฯ เรื่องจำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม