วิดีโอการนำเสนอ 2563

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะกายภาพบำบัด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
presidential report ครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
นโยบายและการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๙ วันพูธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๙ วันพูธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นโยบายและความคืบหน้าการดำเนินงาน Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๗ วันพูธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

presidential report ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๗ วันพูธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นโยบายและผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
World Class University 2018