วิดีโอการนำเสนอ

วิดีโอการนำเสนอ

presidential report ครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
นโยบายและการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๙ วันพูธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๙ วันพูธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นโยบายและความคืบหน้าการดำเนินงาน Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๗ วันพูธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

presidential report ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๗ วันพูธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
World Class University 2018
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com