วิดีโอการนำเสนอ 2567

รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 602 วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 602 วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 601 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 601 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ 1/2567 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 600 วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 600 วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567