ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 • ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • ระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร วันรับสมัคร และวันเลือกตั้ง
 • สถานที่รับสมัคร ปิดป้ายประกาศ
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • โปสเตอร์ เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • แบบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนชื่อ
 • แบบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนชื่อ
 • แบบคำร้องเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ในการลงคะแนน
 • แบบคำร้องเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ในการลงคะแนน